7 вересня 2001 року згідно з наказом Міністерства освіти і науки України було реорганізовано факультет розвитку людини в Інститут соціальної реабілітації та розвитку дитини. В структуру Інституту входили соціально-педагогічний факультет та факультет післядипломної освіти. У 2002 році розпорядженням по університету створена кафедра теорії і технології соціальної реабілітації, яка була складі соціально-педагогічного факультету. Виконувала обов’язки завідувача кафедри кандидат педагогічних наук, доцент Л.П. Мельник, у 2003 році Вчена рада університету обрала її на цю посаду. Склад кафедри був наступним: В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент, Ю.М. Ковальчук, кандидат психологічних наук, доцент; В.Т. Грубляк, кандидат медичних наук, професор; В.М. Федорчук, кандидат психологічних наук, доцент; асистенти Ю.В. Сербалюк, О.В. Коган, О.М. Пріданнікова, В.М. Бунда.
Основними напрямками діяльності кафедри стали: навчально-методичний, що включає підготовку і розробку навчальних програм, курсів забезпечення студентів методичною літературою, поновленням тематик дипломних, курсових робіт; науково-методичний, що передбачає підготовку до друку навчальних програм, монографій, рукописів, підручників. науково-дослідний, має на меті проведення та участь в науково-методичних конференціях, роботу викладачів над науковими проблемами; навчально-виховна робота зі студентами, озброєння їх глибокими знаннями з соціально-педагогічних, психологічних дисциплін, формування і підготовка викладацького складу кафедри.
Кафедра теорії і технологій соціальної реабілітації визначена випусковою, так як забезпечує професійну і практичну підготовку фахівців зі спеціальністю 6.010106, 7.01010601 „Соціальна педагогіка” Спеціалізація: „Практична психологія”.
Протягом 2006-2011 рр кафедра теорії і технології соціальної реабілітації змінює назву на кафедра соціальної педагогіки і реабілітології, кафедра соціальної педагогіки і практичної психології. З 1.09.2011 року кафедра перейменована на кафедру соціальної педагогіки і соціальної роботи.
На даний час кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи є випусковою для бакалаврів зі спеціальностей: 231 Соціальна робота. Освітня програма: Соціальна робота; 232 Соціальне забезпечення. Освітня програма: Соціальна допомога; напрямів підготовки: 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.130101 Соціальна допомога та магістрів 232 Соціальне забезпечення. Освітня програма: Соціальна допомога.
Випускники спеціальностей з соціальної педагогіки і соціальної роботи плідно працюють у загальноосвітніх закладах, районних та міському відділах у справах сім’ї та молоді, районних та міському відділах соціального захисту населення, державних і громадських організаціях, у районних та міському Центрах для сім’ї, дітей та молоді.
Сьогодні на кафедрі соціальної педагогіки і соціальної роботи працює 11 викладачів, кандидати наук, в тому числі один професор, шість доцентів, три старших викладача, один асистент. Склад кафедри на даний час наступний: Мельник Людмила Пилипівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент, Чобітько Микола Григорович – доктор педагогічних наук, професор, Співак Віталій Іванович – декан факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, кандидат психологічних наук, доцент, Опалюк Олег Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент, Сербалюк Юрій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент, Гевчук Наталія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, Дідик Наталія Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент, Мельник Жанна Василівна – кандидат психологічних наук, старший викладач, Раєвська Яна Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший викладач, Данилюк Олена Іванівна – кандидат економічних наук, старший викладач, Опалюк Тетяна Леонідівна – кандидат педагогічних наук, асистент, Харькова Тетяна Михайлівна – старший лаборант.
За період свого існування кафедра набула великого досвіду наукової роботи. Викладачами кафедри активно розвивається науковий напрямок в області впровадження сучасних технологій діяльності в роботі фахівців соціальної сфери.
З 2007 року кафедра бере активну участь в організації та співорганізації Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, круглих столів, зокрема: Міжнародна науково-практична конференція «Досвід співпраці державних, муніципальних та недержавних організацій у вирішенні питань захисту дітей» (2007р., м. Кам’янець-Подільський), Міжнародна відео-науково-практична конференція “Соціальна робота та соціальне забезпечення у структурі соціальної політики України” (21 квітня 2016 р., м Чернівці).
Щороку у квітні кафедрою організовуються наукові форуми. За останні роки це – Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи» (12 травня 2015 р.), Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю “Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи” (12 травня 2016 року).
13 травня 2016 року спільно з Кам’янець-Подільським міським ЦСССДМ відбувся круглий стіл на тему “Соціальна підтримка осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у вищих учбових закладах міста Кам’янка-Подільського”.
17 травня 2016 року відповідно до Указу Президента України від 15.03.2016 р. “Про відзначення 20-ї річниці Конституції України” та відповідних рекомендацій Міністерства освіти і науки України кафедрою проведено науково-практичний семінар “Розвиток конституціоналізму в Україні”.
Кафедра постійно працює над активізацією наукової роботи: переважна більшість викладачів працюють над написанням монографій, посібників підручників, дисертацій. До виконання науково-дослідної роботи залучаються студенти І-ІV курсів, що дозволяє якісніше виконувати курсові, наукові та дипломні роботи бакалавра, магістра, виступати з доповідями на гуртках кафедри, конференціях; приймати участь в олімпіадах, які проводяться за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. Студенти кафедри є активними учасниками всіх факультетських наукових та організаційних заходів.
Серед студентів кафедри учасники та переможці Всеукраїнських Олімпіад з соціальної педагогіки, Всеукраїнських та міжнародних конкурсів наукових робіт, наукових конференцій студентів та молодих учених (у тому числі міжнародних). Також студенти кафедри приймають активну участь у громадських, культурних та спортивних заходах університету. Окремі студенти презентують ВНЗ на державному та міжнародному рівні.
Система підвищення кваліфікації, яка склалась на кафедрі, повністю забезпечує підвищення педагогічної майстерності і наукового рівня викладачів у відповідності з сучасними вимогами. На кафедрі діють теоретичний і методичний семінари, на яких обговорюються актуальні питання теорії і практики соціальної роботи.
Провідні викладачі кафедри є членами редакційних колегій, рецензентами наукових збірників в Україні і Польщі. Це вагоме свідчення визнання у нашій країні та за її межами відповідного рівня професіоналізму викладачів кафедри, її високого рейтингу у професійному середовищі, що забезпечує готовність її професорсько-викладацького складу до реалізації нових завдань.
Основним завданням кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, які були б конкурентоспроможними в сучасних умовах. Саме тому кафедра постійно підтримує зв’язок із соціальними закладами і установами, визначаючи рівень відповідності спеціалістів-випускників потребам закладів, а також проводячи науково-дослідну роботу за важливими соціальними напрямами.