7 вересня 2001 року згідно з наказом Міністерства освіти і науки України було реорганізовано факультет розвитку людини в Інститут соціальної реабілітації та розвитку дитини. В структуру Інституту входили соціально-педагогічний факультет та факультет післядипломної освіти. У 2002 році розпорядженням по університету створена кафедра теорії і технології соціальної реабілітації, яка була складі соціально-педагогічного факультету. Виконувала обов’язки завідувача кафедри кандидат педагогічних наук, доцент Л.П. Мельник, у 2003 році Вчена рада університету обрала її на цю посаду. Склад кафедри був наступним: В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент, Ю.М. Ковальчук, кандидат психологічних наук, доцент; В.Т. Грубляк, кандидат медичних наук, професор; В.М. Федорчук, кандидат психологічних наук, доцент; асистенти Ю.В. Сербалюк, О.В. Коган, О.М. Пріданнікова, В.М. Бунда.
Основними напрямками діяльності кафедри стали: навчально-методичний, що включає підготовку і розробку навчальних програм, курсів забезпечення студентів методичною літературою, поновленням тематик дипломних, курсових робіт; науково-методичний, що передбачає підготовку до друку навчальних програм, монографій, рукописів, підручників. науково-дослідний, має на меті проведення та участь в науково-методичних конференціях, роботу викладачів над науковими проблемами; навчально-виховна робота зі студентами, озброєння їх глибокими знаннями з соціально-педагогічних, психологічних дисциплін, формування і підготовка викладацького складу кафедри.
Кафедра теорії і технологій соціальної реабілітації визначена випусковою, так як забезпечує професійну і практичну підготовку фахівців зі спеціальністю 6.010106, 7.01010601 „Соціальна педагогіка” Спеціалізація: „Практична психологія”.
Протягом 2006-2011 рр. кафедра теорії і технології соціальної реабілітації змінює назву на кафедра соціальної педагогіки і реабілітології, кафедра соціальної педагогіки і практичної психології. З 1.09.2011 року кафедра перейменована на кафедру соціальної педагогіки і соціальної роботи.
На даний час кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи є випусковою для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 231 Соціальна робота (ОПП Соціальна робота), 232 Соціальне забезпечення галузі (ОПП Соціальна допомога) знань 23 Соціальна робота та для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями: 232 Соціальне забезпечення (ОПП Соціальна допомога)  галузі знань 23 Соціальна робота

Випускники спеціальностей з соціальної педагогіки і соціальної роботи плідно працюють у загальноосвітніх закладах, районних та міському відділах у справах сім’ї та молоді, районних та міському відділах соціального захисту населення, у структурах соціального захисту об’єднаних територіальних громад, державних і громадських організаціях, у районних та міському Центрах для сім’ї, дітей та молоді тощо.
Сьогодні на кафедрі соціальної педагогіки і соціальної роботи працює 9 викладачів, у тому числі один доктор наук, 8 кандидатів наук, вісім доцентів, один старший викладач. 

За період свого існування кафедра набула великого досвіду наукової роботи. Викладачами кафедри активно розвивається науковий напрямок в області впровадження сучасних технологій діяльності в роботі фахівців соціальної сфери.
З 2007 року кафедра бере активну участь в організації та співорганізації Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, круглих столів, зокрема: Міжнародна науково-практична конференція “Досвід співпраці державних, муніципальних та недержавних організацій у вирішенні питань захисту дітей” (2007 р., м. Кам’янець-Подільський), Міжнародна відео-науково-практична конференція “Соціальна робота та соціальне забезпечення у структурі соціальної політики України” (21 квітня 2016 р., м Чернівці),  ХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Соціальна політика: концепції, технології, перспективи” (20 квітня 2021 р., м. Київ)

Щороку у квітні кафедрою організовуються наукові форуми. За останні роки це – Всеукраїнські науково-практичні конференції  з міжнародною участю “Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи” та  “Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи”.

Кафедра підтримує тісну співпрацю зі стейкхолдерами. Відбуваються постійні зустрічі, круглі столи, проводяться спільні навчальні заняття з їх представниками, укладаються угоди про співпрацю.

Кафедра постійно працює над активізацією наукової роботи: переважна більшість викладачів працюють над написанням монографій, посібників підручників, дисертацій. До виконання науково-дослідної роботи залучаються студенти, що дозволяє якісніше виконувати курсові, наукові та дипломні роботи бакалавра, магістра, виступати з доповідями на гуртках кафедри, конференціях; приймати участь в олімпіадах, які проводяться за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

Студенти кафедри є активними учасниками всіх факультетських наукових та організаційних заходів. Серед них є учасники та переможці Всеукраїнських Олімпіад з соціальної педагогіки, Всеукраїнських та міжнародних конкурсів наукових робіт, наукових конференцій студентів та молодих учених (у тому числі міжнародних).

На останній, 2019 р., Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності “Соціальне забезпечення (Соціальна допомога)” наші студенти досягли значних успіхів: Деревенчук Оксана, студентка 4 курсу, отримала Диплом Першого ступеня за перше місце (науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи канд.психол.наук, доц. Дідик Н.М.), Слободянюк Тетяна, студентка 4 курсу, отримала грамоту за інноваційність у розв’язанні соціальної проблеми (науковий керівник – канд.психол.наук,, доцент Мельник Ж. В.),  Дробот Марія, студентка 3 курсу отримала грамоту за інноваційний підхід до організації дослідження (науковий керівник – канд.пед.наук, ст. викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Гевчук Н.С.).

 Також студенти кафедри приймають активну участь у громадських, культурних та спортивних заходах університету. Окремі студенти презентують ВНЗ на державному та міжнародному рівні.
Система підвищення кваліфікації, яка склалась на кафедрі, повністю забезпечує підвищення педагогічної майстерності і наукового рівня викладачів у відповідності з сучасними вимогами. На кафедрі діють теоретичний і методичний семінари, на яких обговорюються актуальні питання теорії і практики соціальної роботи.
Провідні викладачі кафедри є членами редакційних колегій, рецензентами наукових збірників в Україні і Польщі. Це вагоме свідчення визнання у нашій країні та за її межами відповідного рівня професіоналізму викладачів кафедри, її високого рейтингу у професійному середовищі, що забезпечує готовність її професорсько-викладацького складу до реалізації нових завдань.
Основним завданням кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, які були б конкурентоспроможними в сучасних умовах. Саме тому кафедра постійно підтримує зв’язок із соціальними закладами і установами, визначаючи рівень відповідності спеціалістів-випускників потребам закладів, а також проводячи науково-дослідну роботу за важливими соціальними напрямами.